© 2021 El Rico Lighting / All Rights Reserved

top

Verkoopsvoorwaarden

  /  Verkoopsvoorwaarden

1.
De algemene verkoopsvoorwaarden van de EL RICO BV zijn van toepassing op de handelsrelatie en primeren boven deze van de klant. De ontvangst van de offerte en/of factuur, impliceert de kennisname en de aanvaarding van de voorwaarden door de klant. Bijzondere voorwaarden van EL RICO BV primeren boven de algemene.

2.
Alle klachten m.b.t. de factuur of de geleverde producten/diensten dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na de levering. De in ontvangst name impliceert de aanvaarding van de geleverde producten/diensten.

3.
Bedongen leveringstermijnen door EL RICO BV zijn zuiver indicatief. Vertraging in de uitvoering van de opdracht/levering kan in geen geval leiden tot schadevergoeding, behoudens andersluidend beding. EL RICO BV is niet aansprakelijk voor vertraging der levering/uitvoering der werken ingevolge vertraging van de levering van producten/grondstoffen door haar leveranciers alsmede wijziging der leveringstermijn/bestelling/planwijziging door de klant. EL RICO BV is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door niet conforme producten, geleverd door haar leveranciers. Het komt EL RICO BV toe haar leverings- uitvoeringsverbintenis te schorsen bij gebreke aan correcte nakoming van de verbintenissen van de klant. Het opschorten van de verbintenissen door EL RICO BV zal schriftelijk worden meegedeeld.

4.
Het verbreken van de overeenkomst door de klant maakt hem/haar schadevergoedingsplichtig, m.n. minstens 25% van de bedongen offerteprijs, indien de schade hoger is, komt EL RICO BV het recht toe een hogere vergoeding te vorderen.

5.
Het is EL RICO BV toegelaten een voorschot van 40% te verzoeken bij het ondertekenen van de offerte. Verdere betalingsafspraken dienen tussen de partijen worden overeengekomen. De facturen zijn, behoudens andersluidend beding contant betaalbaar. Vertraging in de betaling geeft van rechtswege aanleiding tot verwijlintresten gelijk aan 1,5% per maand en een forfaitaire schadevergoeding aan 15%. Elke begonnen maand, geldt als een gehele maand.

6.
De aanvaarding van de levering dekt de zichtbare en de niet-zichtbare gebreken. Ingevolge de in gebruik name der producten wordt EL RICO BV tevens ontslagen voor gebeurlijke verantwoordelijkheid voor lichte verborgen gebreken. Een voorbehoud gesteld door EL RICO BV ontslaat haar van haar aansprakelijkheid.

7.
Het Belgische Recht is van toepassing. De Rechtbanken van Gent, afdeling Gent zijn bevoegd: Rechtbank van Koophandel te Gent, Rechtbank van Eerste aanleg te Gent en het Vredegerecht van het 1ste  kanton Gent.